SGAM_0151.jpg
SGAM_0129.jpg
SGAM_0130.jpg
SGAM_0140.jpg
SGAM_0146.jpg
SGAM_0148.jpg
SGAM_0138.jpg
SGAM_0147.jpg
SGAM_0142.jpg
SGAM_0137.jpg
SGAM_0139.jpg
SGAM_0125.jpg
SGAM_0131.jpg
SGAM_0127.jpg
Untitled
Untitled
Face
 Untitled, acrylic on panel, 22" x 20", 2016
 Untitled, acrylic on canvas, 24" x 24", 2016
Untitled
SGAM_0145.jpg
 Electra, oil on panel, 52" x 54", 2014
SGAM_0149.jpg
SGAM_0150.jpg
 Untitled, mixed media on canvas, 30" x 24", 2015
 Maps, acrylic on panel, 20" x 18", 2015
 Untitled, mixed media on canvas, 24" x 24", 2016
 Trees, acrylic on wood, 12" x 12", 2015
Gamble_Sarah_1.jpg
prev / next